Posolstvo


Posolstvo 5. diecéznej púte starých rodičov vo farnosti Lednické Rovne

Uplynulý víkend sa vo farnosti Lednické Rovne v areáli pútnického miesta pri kaplnke sv. Anny konala 5. diecézna púť starých rodičov žilinskej diecézy. Púť navštívil opäť veľký počet pútnikov,
mnohých z nich v nedeľu na slávnostnú sv. omšu priviezol historický vláčik, špeciálne
vypravený pre túto príležitosť. Púť sa začala v sobotu podvečer a po nočnom mládežníckom
programe vyvrcholila v nedeľu slávnostnou sv. omšou o 10.00, ktorú celebroval žilinský
diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Vo svojom príhovore zdôraznil nutnosť komunikácie
medzi generáciami, aby bol možný vzájomný citlivý a ohľaduplný život. Ľudský život je
poznamenaný napätými konfliktami, kde hlavným dôvodom je konzumizmus a egoizmus.
Ako ďalej uviedol, zo života sa vytratil zmysel pre obetu a posväcovanie seba napr. i cez
prijatie utrpenia v chorobe, oproti nezmyselnosti eutanázie. Prízvukoval, že odsunuté môžu
byť veci, udalosti, no nikdy nie človek. V homílii vyzdvihol statočnosť mnohých ľudí a to
nielen seniorov, ale každého, kto sa usiluje v dnešnom svete žiť podľa evanjeliových hodnôt.
Púť starých rodičov totiž patrí všetkým, pretože bez starých rodičov by tu neboli ani rodičia a
ani ich deti a preto je púť starých rodičov v podstate púťou všetkých, čo naznačuje a
podtrhuje integritu rodinných vzťahov. Generácie sa navzájom potrebujú, pretože staršia
generácia odovzdáva štafetu života mladšej generácii, ktorá by v láske mala zahŕňať staršiu
generáciu úctou a vďačnosťou. Ak sa tak nedeje, potom sa život vytráca, respektíve stáva sa
hrubým, necitlivým, konfliktným. Nádej pre život existuje jednoznačne v láske, ktorá je
schopná obety, sebazáporu a hlbokej úcty voči človeku aj keď má už svoj vek a nie je
ekonomicky produktívny.

V homílii pozdravil otec biskup aj pútnikov zo Štípy na Morave, kde sa prednedávnom zúčastnil na tradičnej púti vdov ako slávnostný kazateľ a ktorých pozval na púť do Lednických Rovní.

Duchovný význam rovňanského pútnickeho miesta umocňuje skutočnosť, že práve vďaka žilinskému diecéznemu biskupovi bola púť k sv. Joachimovi a Anne ustanovená za diecéznu púť starých rodičov žilinskej diecézy, čo veriaci a pútnici vnímajú ako vzácny dar.

Autor príspevku: Stanislav Stolárik, administrátor farnosti Lednické Rovne


  • Biskup Tomáš - Homílie (mp3)
  •