Vydařená pouť vdov a vdovců


Vdovy a vdovci se sjeli ke své první pouti na Svatém Hostýně v sobotu 5. října z mnoha míst olomoucké arcidiecéze. Nejpočetnější skupinou v zaplněné bazilice byli poutníci ze Zlína a přilehlých obcí. Hlavním celebrantem i průvodcem po celý den byl generální vikář Mons. Josef Nuzík. Věříme, že všechny oslovila jeho promluva, v níž rozebíral biblický příběh jak o vdově ze Sarepty (1Kr 17,10), tak chudé vdovy, která dala do chrámové pokladnice dvě drobné mince, vlastně celé své jmění (Mk 12,42). Po polední přestávce jsme všichni se zaujetím naslouchali zástupně čtenému svědectví o síle víry a modlitby (Korunka k Božímu milosrdenství) v době zkoušky, jako je náhlé a zcela nečekané ovdovění. Následovala modlitba křížové cesty. Ti, kteří se z různých důvodů neodvážili procházet venkovní zastavení, měli možnost sledovat jednotlivá zastavení v bazilice pomocí dataprojektoru. Závěrečnou půlhodinku jsme prožili ve společné adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Po závěrečném svátostném požehnání otec Nuzík ještě všem poděkoval za toto velké a přínosné duchovní společenství, současně ale vyzval k vytváření malých společenství ve farnostech. „Tam je vaše hlavní pole působnosti. Tam mohou mnozí z vás nejrůznějším způsobem pomáhat druhým, načež sami objeví radost a nový smysl svého života. Jistě budete mít i dostatek úmyslů, za které se budete modlit a obětovat své kříže...“
Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na uskutečnění této pouti. Poděkování patří také skupince mladých ze Štípy za hudební doprovod a zajištění technické stránky promítání během křížové cesty.

Marie Dubská

  • Plakátek
  •