Vdovy, vdovství

V prvních staletích církve, jak čteme v Apoštolské tradici sv. Hippolyta Římského i z dostupných spisů např. sv. Augustina, Ambrože, Tertuliána, Jana Zlatoústého*, najdeme zmínky o tomto náročném stavu. I v Písmu čteme o péči, která byla těmto ženám věnována. Měly výsadní postavení a levirátní zákon přikazoval dokonce Židům povinnost materiálně ženu zabezpečit (srov. 1 Tim 5). Během staletí se postavení ovdovělých žen měnilo a lze říci, že patřily spíše na okraj společnosti. Kromě materiální pomoci, v podobě vdovského důchodu, se jiná péče těmto ženám ani dnes nevěnuje. Přitom její vyprahlost duše i těla nepramení jen z nedostatku hmotného zabezpečení, ale především ze ztráty pocitu bezpečí, které s úmrtím partnera nastoupí. Mnohé kontakty je nucena přerušit a všechny starosti s domácností a dětmi řešit sama. Velmi často se tato stresová zátěž projeví i na jejím zdraví.

Není zde nějaký konkrétní viník, ale spíše neznalost a rozpačitost při setkání se smrtí vůbec a hlavně s pozůstalými. Je pravdou, že církev nabízí pomoc v podobě svátostí, ale na intenzívní pastoraci jí doposud zbývalo méně času. A toto bylo motivací pro malou skupinu vdov ze Zlína, aby se k těmto lidem obrátila a nabídla možnost vzájemného setkávání, sdílení, svědectví a společných mší svatých.**

Nelze nikoho kopírovat, každý z nás je jedinečnou bytostí, Bohem povolanou k životu v lásce. Rovněž není vůbec jednoduché jít se svou kůží na trh, ale právě při živém svědectví se nás může něco dotknout a my začneme znovu naplno žít. Můžou se nám otevřít oči podobně jako emauzským učedníkům, kterým zahořelo srdce a poznali Pána.

* Jan Zlatoústý (+407) napsal kouzelný spisek své ovdovělé přítelkyni, který nás osloví i po tolika staletích - Dopis mladé vdově (přeloženo z Letter to a Young Widow), dále Pojednání o vdovách – sv. Ambrož (přelož. z The treatise concerning Windows) a sv. Augustin O dobru vdovství (přel. Z On the Good of Widowhood).

** Srov. Christifideles laici – posynodní apoštolský list Jana Pavla II. o Povolání a poslání laiků v církvi a ve světě.

ap